vaak gestelde vragen

Het gaat niet zo goed met de wijnproducentenin Bordeaux die moeten concurreren met de Nieuwe Wijnlanden. Welke invloed heeft dit op een belegging in Grand Cru ? Grand Cru richt zich voor haar beleggingen op de uiterst kleine top (< 1%) van de wijnmarkt in Bordeaux en enkele daarmee gelijk te stellen overige wijnen van grand cru niveau. Deze wijnen hebben tot nu toe bewezen de concurrentie aan te kunnen door een uiterst gunstige combinatie van constante en zeer hoge kwaliteit en een in de loop van vele jaren opgebouwde prestige.

Is het beoogde rendement van 15% op jaarbasis enkelvoudig berekend ? Ja, enkelvoudig per jaar berekend over het gemiddeld op het kapitaal gestorte vermogen.
Wat is de berekende IRR van de investering ? De berekende Internal Rate of Return op een investering in Grand Cru is 9,96% per jaar uitgaande van een gemiddelde looptijd van uw investering van 11 jaar. Indien, volgens verwachting, wordt terugbetaald op kapitaal in de laatste vijf jaar, stijgt de IRR.
Is www.wijndomein.com voor iedereen toegankelijk ? Ja, www.wijndomein.com is een openbare website waar iedereen wijn tegen scherpe condities kan kopen. Alleen aandeelhouders in Grand Cru hebben echter toegang tot de speciale prijs van de kostprijs plus maximaal 15% marge.
Zijn alle kosten limitatief opgenomen in de Prospectus of zijn er later nog meer kosten te verwachten ? Alle kosten zijn limitatief opgenomen in de Prospectus. Ook is daarin opgenomen dat alle niet expliciet genoemde kosten geacht worden te zijn begrepen in de Directievergoeding. Er zijn dus geen verborgen of “latere” kosten.
De volstorting van een aandeel van € 25.000 gaat in vijf jaarlijkse bedragen van € 5.000.Is het mogelijk om dit in een keer vol te storten ?  Ja, dit is mogelijk. Grand Cru vergoedt in dat geval rente over het vervroegd betaalde en niet terugvorderbare agio, het gangbare 12-maand depositotarief plus 1%.
De directievergoeding bedraagt 2,5% per jaar over het Gecommitteerd Kapitaal, is dat niet wat veel? Een directievergoeding van 2,5% per jaar is marktconform voor een ‘special’, zeker als daarbij in aanmerking wordt genomen dat in vergelijking met veel andere beleggingsfondsen de overige kosten in het fonds laag zijn en de directievergoeding gelijk blijft gedurende de looptijd, ergo niet meestijgt met de waarde van de beleggingen.
Kunt u de rendementsdoelstelling van 15% op jaarbasis onderbouwen ? De rendementsdoelstelling is gebaseerd op het historisch rendement van het ‘wijnmandje’ zoals dat is opgenomen in de Financiële Bijsluiter en de behaalde rendementen op een geselecteerde groep van wijnen middels empirisch onderzoek van 1955 tot 1998.
Wat is de doorslaggevende factor voor het behalen van het rendement ? De meest bepalende factor voor het behalen van het rendement is de selectie vooraf van de wijn waarin wordt geïnvesteerd en de mate waarin de directie er in slaagt om deze wijnen in ruime mate ook daadwerkelijk aan te kopen. Tevens hebben het selecteren en ontwikkelen van de meest interessante afzetkanalen alsmede de timing van de verkoop een grote invloed op het behalen van een optimaal rendement.
In de Prospectus is vermeld dat een selectie wordt gemaakt uit de opgenomen ‘Wijnlijst’ en enkele andere daarmee gelijk te stellen wijnen. Aan welke andere wijnen denkt u en kunnen dit ‘nieuwe wereld wijnen’ zijn ? Hierbij valt te denken aan enkele Sauternes, enkele wijnen uit de Bourgogne en ook enkele wijnen uit Spanje of Italië. Het is niet waarschijnlijk dat wijnen uit de ‘nieuwe wijnlanden’ worden opgenomen in de beleggingsportefeuille omdat deze, overigens net als de ‘vins de garage’, een nog niet bewezen track record bezitten en het hierbij veelal om hypes gaat.
Hoe groot acht u de kans dat ik mijn kelder moet verbouwen omdat alle wijn aan het einde van de looptijd wordt uitgekeerd ? De ervaring met Het Wijnfonds (2001) leert ons dat er beleggers zijn die uitsluitend voor contant rendement gaan, beleggers die uitsluitend voor de wijn gaan en alle smaken daartussenin. Bij Grand Cru is dit naar uw eigen keuze. De kans dat de wijn in portefeuille onverkoopbaar blijkt in 2018 en alle wijn geleverd moet worden, lijkt bij de huidige inzichten zeer klein. Bovendien is een periode van vijf jaar voor geleidelijke ‘afbouw’ opgenomen.
Wat is de invloed van Grand Cru op de markt. Bij de aankopen en bij de afbouw ? Bij een geschatte omvang van de markt voor dit segment wijnen van € 750 miljoen per jaar zal Grand Cru een relevante doch kleine speler zijn.Tijdens de afbouwfase zullen de wijnen geleidelijk aan op de diverse markten in de wereld worden gebracht om geen verstoring van de markt te veroorzaken. Indien alles in een keer op een veiling zou worden gebracht (dat gebeurt dus niet) dan zou dat de markt en het prijsniveau zeker nadelig beïnvloeden
Zijn er ook andere en vergelijkbare beleggingsfondsen in wijn ? Voor zover ons bekend is Grand Cru in Nederland het tweede (na Het Wijnfonds) serieuze fonds. In Engeland, Duitsland, Zwitserland en Korea bestaan vergelijkbare fondsen.
En het Kempen Wine Fund dan ? Het Kempen Wine Fund belegt in aandelen van beursgenoteerde bedrijven die alle iets met wijn van doen hebben. Niet direct in de wijn zelf dus.
Kunt u iets zeggen over de communicatie met de aandeelhouders ? Zoals in de Prospectus is opgenomen wordt jaarlijks een Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden en ontvangen aandeelhouders een uitgebreid halfjaarbericht. Daarnaast zal eenmaal per jaar een bijeenkomst worden georganiseerd rondom het thema wijn. Een verticale proeverij van een top wijn en een diepgaand bezoek aan een top chateau in Bordeaux behoren tot de mogelijkheden. De kosten van dergelijke evenementen worden door de deelnemers gedragen en komen niet ten laste van Grand Cru.
Belegt de directie zelf ook in Grand Cru ? Ja, de drie leden van de directie zullen zelf tot maximaal 5% van het aandelenkapitaal (met toestemming van de AFM) deelnemen.
Er zijn nu 2 commissarissen benoemd, de heren Sauter en de Beaufort. In de Prospectus is een Raad van Commissarissen opgenomen van minimaal 3 leden. Wordt de derde commissaris ingevuld en zo ja wat is het profiel? De derde commissaris wordt zeker benoemd. Deze plaats is vooralsnog opengehouden voor het geval dat een grote belegger zich zou inschrijven met de wens om een commissaris te mogen voorstellen. De voorkeur gaat uit naar een commissaris die bekend is in de wereld van beleggen in het algemeen. De benoeming van de commissarissen is voorbehouden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Hoe is het maximum aantal van 1200 aandelen berekend ? Overal moet een maximum aan zijn. Het maximum van 1200 aandelen is berekend op 8 koopjaren (‘opbouw-fase’ plus ‘consolidatie-fase’) maal de geschatte mogelijkheid om wijnen in dit segment daadwerkelijk te kunnen aankopen.
Bij welk minimum aantal geplaatste aandelen gaat Grand Cru zeker door ? Het minimum aantal geplaatste aandelen waarbij Grand Cru doorgang vindt is 120 (€ 3 miljoen kapitaal). Dit aantal is inmiddels ruimschoots overschreden.
Kan ik aandelen Grand Cru schenken aan mijn (klein-) kinderen ? Ja, dit is mogelijk. Vooral de schenking van ouders aan kinderen is in de structuur van vijfmaal € 5.000 storten aantrekkelijk bij de eerste schijf van jaarlijkse schenkingsvrijstelling.
Wat is het risico van de persoonsgebonden contacten van de huidige directieleden ? De waarde van de belegging zit in de wijnen in de portefeuille waardoor het management risico beperkt is. Iedereen is vervangbaar.In de opbouwfase (koop fase) zijn de in vele jaren opgebouwde contacten in de markt van de heren Sevenster en van Dedem uiteraard zwaarwegend. Om in geval van uitvallen van beiden te kunnen voorzien in een onbelemmerde voortgang van de beleggingsstrategie is ervoor gekozen om een commissaris met de statuur van Erik Sauter als commissaris aan te trekken.